PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2017 -2018
ERASMUS Una escola oberta a Europa
Ja tenim les fotos de les darreres excursions
Col.legi Balmes
© Web creada por Alfonso Poves alfonso@apcinfoservei.es
El Col.legi Balmes és un col.legi totalment independent de qualsevol grup polític, econòmic o religiós, decidit a desenvolupar i a promoure quantes iniciatives a llur abast serveixin per a fomentar la dimensió pública de la societat civil en la qual es troba inserida. L’educació que s’imparteix es fonamenta en la tolerància i el respecte a qualsevol tipus de creença u opinió. Per tant, el Col.legi Balmes és un centre laic, aconfessional, obert als problemes de la societat i que concebeix l’educació com un servei a la societat i a l’entorn en el que es troben ubicats. El Col.legi Balmes creu que és fonamental la participació de tots els estaments que conformen la comunitat educativa del col.legi, doncs es tracta d’un exercici democràtic dels centres educatius on la col.laboració de cadascun d’ells (Titularitat, Consell Escolar i Claustre) és bàsica quant fa a la gestió del Centre. Tot l’alumnat, amb independència de les seves especifitats, individuals o socials, té dret a una educació adequada a les seves necessitats i característiques. Per això, les mesures d’atenció a la diversitat hauran d’orientar-se a donar resposta a les necessitats educatives, a l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de l’Ed. Infantil i de l’Ed. Primària, i no podran en cap cas, suposar discriminació que dificulti aquest assoliment. El Centre posarà a la disposició dels alumnes que ho vulguin activitats extraescolars. Aquestes activitats i els seus preus han de ser aprovades pel Consell Escolar. L’avaluació que es practica és contínua, a on es reflexa la tasca dels alumnes. Cada trimestre el Col.legi dóna als pares la informació adient (bulletins, notes, informes, carpetes,...). Consideram igualment important dotar als alumnes dels hàbits, capacitats i instruments bàsics que els facultin per adquirir un adequat nivell de coneixements, no tan sols mentre dura llur etapa de permanença al Centre, sinó com a actitud d’aprenentatge constant en la seva vida. Això requereix respondre als plantejaments d’una pedagogia activa que pretèn assolir els objectius amb la participació de l’alumnat i des de la seva pròpia experiència, i atribuir al professor el paper fonamental de mantenir viu l’interès dels alumnes, ensenyant-los a pensar, raonar, discórrer...i orientant la seva investigació i treball. Es pretèn cercar tant el desenvolupament de la personalitat dels alumnes com l’adquisició de coneixements, intentant assolir l’adient equilibri entre ambdós objectius. Entenem que aquest procés s’ha de produir en un clima a on el gust per l’aprenentatge sigui compatible amb el necessari esforç i a on els alumne comprenguin que el límit de la seva expansivitat està col.locat en el respecte als altres. Un altre objectiu que trobam molt important en el procés educatiu és la recerca de la pròpia identitat de cada infant. Aquesta identitat ha de ser exponent d’una diversitat enriquidora. Identitat respecte al propi sexe com a l’altre, car concebem una societat en la qual els homes i les dones tenguin els mateixos drets, obligacions i possibilitats. Aquesta dimensió ens ha de fer sentir que tots formam part d’un món en el qual tots els éssers humans deuen ser iguals i solidaris, sense distinció de races, creences o idiologies. Som també conscients de què el desenvolupament tecnològic suposa un repte per a l’educació, tant en el que es refereix a l’adquisició dels hàbits i instruments necessaris, quant a la capacitat d’adaptació del professorat a l’ús de les noves tecnologies. El Centre defensa fermament els drets humans i el compromís en la defensa de la pau. La tolerància, la comprensió o la solidaritat han de fer-se operatius des de l’escola. Consideram que l’educació en la pau i per a la pau han de ser uns dels objectius prioritaris del Centre. El Col.legi Balmes s’afirma com a: no-confessional a la vegada que respectuós tant amb les postures agnòstiques com amb la diversitat de pràctiques i creences religioses. El Col.legi està convençut de la gran utilitat, en l’educació, del coneixement i comprensió del fer religiós i de la seva expressió simbòlica. No podem oblidar que la cultura dels pobles està molt lligada a la Història de les Religions. Finalment proclamam la nostra convicció de què tot el nostre Projecte Educatiu es deu emmarcar en el context d’uns hàbits participatius. Per això, reclamam la importància de la col.laboració de la comunitat educativa en el seu conjunt: professors, pares i alumnes.