Primària al nostre centre. Com ja hem treballat amb el Pla Pilot Plurilingüe hem pogut constatar una millora considerable en el nivel de Llengua Anglesa en els nostres infants. Especialment pel que fa a la capacitat oral, degut sobretot a la metodologia AICLE i a l’esforç constant que havien de fer els nins per comunicar-se amb l’auxiliar de conversa de que disposa el centre. Estam molt orgullosos de l’avanç dels alumnes ja que han millorat el seu vocabulari, la seva expressió oral i pronúncia i sobre tot, la comprensió de la llengua anglesa. En aquest sentit, la valoració que en feim és totalment positiva ja que els resultats ens han demostrat que els alumnes han evolucionat favorablement durant el curs. Així, trobam que el fet de realitzar altres matèries impartides en llengua anglesa (enguany podem fer 1h de Science a tota primària) , ha estat un aspecte positiu i enriquidor per a que els nostres alumnes millorin i avancin en aquesta llengua i tenguin un ensenyament totalment significatiu. Relació de professors amb la seva titulació i competència quant a la llengua estrangera prevista al projecte.
Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixements en alguna o ambdues llengües oficials i dels alumnes amb NESE amb dificultats lingüístiques. Davant els diferents nivells curriculars que ens trobem dins l'aula, l´Equip d’Orientació, conjuntament amb la Direcció del Centre i el coordinador del Programa, realitzaran reunions mensuals per revisar la millora quant a competències lingüístiques dels alumnes amb més dificultats d'aprenentatge. A més s'establirà un pla d'actuació pels alumnes amb greus dèficits d´aprenentatge per donar una passa més en el seu benefici. Els alumnes amb NESE es veuran afavorits per aquesta metodologia, ja que tindran l’oportunitat d’aprendre d’una manera lúdica i motivadora, fent feina en petits o grans grups i treball cooperatiu, i així poder seguir el ritme de la classe. Es reforçarà amb l'equip de suport (AL), tant com sigui possible, les activitats que realitzin nins i nines amb greus dificultats (aula UECCO). Criteris de coordinació entre les àrees o els departaments implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge en llengua estrangera. En aquest apartat hem de posar de manifest la necessitat d’una gran implicació de tot el claustre de l'escola vers aquest projecte. Cada un d'ells han d’aportar el seu granet d'arena per tirar endavant l’objectiu últim: la comunicació. Fins l’any passat els mestres de llengua anglesa es coordinaven de forma unilateral, no obstant, durant aquest curs hem gaudit de les propostes dels nostres companys i de cara als següents cursos serà una constant. Sense cap dubte, hi ha hagut una millora qualitativa i quantitativa; ens hem demostrat que unir els nostres esforços per un mateix camí és una experiència enriquidora. Caldria esmentar quins han estat els fonaments de la tasca comuna: * Generositat: hem deixat els individualismes a una banda per a compartir la nostra experiència i creativitat. Tot això s'ha vist reflectit, principalment en l'elaboració de materials compartits i reutilitzats per tots nosaltres. * Implicació: hem potenciat el treball cooperatiu. És inviable transmetre aquest sentiment d'equip als alumnes si tu no treballes en la mateixa línia. * Ambició: el nostre anhel de millorar i fites molt ambicioses ens han fet replantejar-nos qualcuna tasca. Així i tot, sovint ha estat producte de la nostra inexperiència en aquests tipus de projectes, més que d'una manca de preparació. Mecanismes de seguiment i avaluació del Projecte. El mecanismes que utilitzarem bàsicament seran les comparatives de les qualificacions dels nostres alumnes en la competència lingüística i les opinions del centres rebedors del nostre alumnat un cop han acabat l’Educació
Aviso Legal L.O.P.D
Carrer Pere II, 42 Palma de Mallorca C.P. 07007 Islas Baleares España
Copyright      Colegio Balmes  Todos los derechos reservados
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 1. COMPLIMENT DEL DECRET DE CURRÍCULUM L’objectiu fonamental del nostre P.L.C. és la generalització de la nostra llengua com a llengua vehicular del Centre, però sense menysprear el castellà que és la llengua cooficial de l’escola a tots els nivells. Hem d’afavorir activitats que potencien l'ús del mallorquí, xerrat i escrit, amb les nostres modalitats illenques. S’ha d’estimular l’ús de la nostra llengua, sense violentar els drets dels castellanoparlants. Hem d’introduir hàbits lingüístics que ens permetin utilitzar espontàniament la nostra llengua. 2. NO DISCRIMINAR ALS ALUMNES PER RAÓ DE LLENGUA En el nostre Centre l’alumnat podrà emprar les dues llengües indistintament. Si un alumne greus dificultats en l’estudi de la llengua de les Illes, la nostra escola prendrà les mesures adients per a satisfer aquest dret, sense privar als altres alumnes de rebre l’ensenyament segons el model lingüístic del Centre. 3. INTEGRAR LINGÜÍSTICAMENT ALS ALUMNES QUE PARLEN ALTRES LLENGÜES Aquesta integració vindrà donada mitjançant el desplegament d’un ventall metodològic per a l’ensenyament- aprenentatge de la llengua de la nostra terra, la llengua de Mallorca. Aconseguir la participació de tots els estaments que composen la comunitat escolar del Col.legi Balmes en l’elaboració del P.L.C. (Claustre, Consell Escolar, Alumnat, Direcció, etc...). Aquesta participació ha de tenir un caràcter de compromís vinculant de totes les persones que l’integren. 4. OPCIÓ LINGÜÍSTICA El nostre Centre, tenint en compte els trets d’identitat i els objectius generals, considera adient puntualitzar els següents aspectes de la nostra opció lingüística: El català de Mallorca i el castellà són les llengües oficials del Centre, segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Els alumnes han de poder utilitzar correctament el català de Mallorca i el castellà, a la fi del període d’escolaritat obligatori. La primera llengua estrangera és l’anglès, que hem reforçat considerablement gràcies al Pla Pilot Plurilingüe duit a terme els darrers anys. 5. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES El tractament de les llengües en el Centre s’ha d’estructurar des de la nostra pròpia llengua. Per tant, hem de considerar que: El P.L.C. és una reflexió sobre la llengua. Nosaltres com a comunitat educativa pretenem l’assoliment de l’objectiu més prioritari que pugui tenir una escola de parla mallorquina. La presència i ús progressiu de la llengua catalana de les Illes en tots els actes del Centre i la presència constant del Col.legi en tots els esdeveniments que es donin a la vida del barri. Si volem que els objectius siguin assolibles (coneixement, domini i competència) hem de fixar uns punts de partida clars i indubtables. L’objectiu bàsic pel que fa al tractament de les llengües és assegurar la integració lingüística dels alumnes que no parlen la nostra llengua, i l’assoliment dels objectius lingüístics de comunicació i expressió de cada llengua. El Claustre de Professors ha de ser l’impulsor de la potenciació de les llengües. El Claustre ha de unificar els criteris quant fa al tractament de llengües al Centre. A saber: Relacions externes i internes. Utilització del català i del castellà. Amb dues llengües. La funció del model lingüístic. L’aprenentatge de les llengües: la creació d’usuaris de les llengües. Unificació dels criteris de terminologia. Objectius i continguts. Pocs i clars. Seqüenciació. Unificació de criteris metodològics.
Evitar la repetició dels aprenentatges. Atendre els continguts diferencials i específics de cada llengua. Des de la Direcció del Centre hi ha un especial interès en dur endavant un projecte educatiu que millori el nivell de competència lingüística dels nostres alumnes, tenint molt present la situació de globalització en que viu la nostra societat, en la qual les llengües d’ús internacional prenen una preponderància cabdal per poder adequar els coneixements a l’exigència d’una societat global. Si a tot això afegim l’enorme competència laboral per la manca de llocs de feina que presenta la nostra comunitat (amb una economia centrada en el sector serveis – turisme), des de l’escola tenim clar que hem d’actuar amb eficiència per millorar la qualitat de l’aprenentatge de les tres llengües que marcaran el futur dels nins i nines que tenim el plaer d’educar. Tenim el convenciment que el mètode AICLE és un bon camí per aconseguir els propòsits de millora que ens hem marcat. Fomenta la participació activa de l’alumne en un entorn de comprensió de continguts que no sempre són específics de la llengua treballada, però que poden ser assolits pel nin/a sense fer un aprenentatge tan analític com es produïa en èpoques anteriors, i que no donaven els fruits desitjats (manca d’hàbits de comunicació oral fluïda, poques situacions de comunicació entre els alumnes, manca de participació activa del nin). L’escola va tenir la concessió del Pla Pilot de Trilingüisme al 2007 (publicat a BOIB), però no començàrem ja que es va suprimir aquell mateix estiu. Des del Centre ens quedàrem amb la sensació de no engegar un projecte que podia millorar l’aprenentatge de Llengua estrangera dels nostres alumnes. L’equip directiu del Centre, va acollir-se al Pla Pilot Plurilingüe, es varen establir una sèrie de modificacions que foren requerides per poder dur amb eficiència l’assoliment dels objectius que marcava la metodologia AICLE. En la mesura de les nostres possibilitats i tenint en compte les modificacions legislatives, hem continuat amb el nostre projecte lingüístic, donant molta importància a la llengua estrangera dins el nostre centre. Aquests canvis es varen reflectir en les següents parts del Projecte Educatiu de Centre: Concreció curricular : Programacions Didàctiques i Programacions d’Aula. Les programacions didàctiques es fan tenint en compte els aspectes metodològics marcats per l´ AICLE. Hem de remarcar que les matèries que no són implícitament lingüístiques, tindran un espai d'aprenentatge a la Competència Lingüística de la llengua anglesa i la llengua castellana. Projecte Lingüístic: El projecte lingüístic es manté igual que el curs passat, no ha sofert cap tipus de modificació. Programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC): Es prendran, com sempre, les mesures organitzatives i d’intervenció educativa a càrrec del responsable del pla d’acolliment, per tal de minimitzar les dificultats d’adaptació dels futurs nins nouvinguts. Pla d'Atenció a la diversitat. Programa de Diversificació curricular: Les mesures de suport i reforç tindran un paper preponderant a l’hora de planificar les hores destinades a aquest efecte pel Centre, optimitzant els recursos humans del Claustre. El Centre té el convenciment que el manteniment d’aquest projecte és necessari per poder avançar en la millora de l’assoliment de les llengües que conviuen a l’escola i a la nostra societat. ASPECTES METODOLÒGICS I DIDÀCTICS Tenint molt presents els principis de la metodologia AICLE, des de l’equip de mestres que formarem part d’aquest procés d’aprenentatge (sense caure en cap incoherència respecte a la manera d’afrontar l’ensenyament a la nostra escola) hem acordat treballar a partir d’aquestes prioritats educatives: Desenvolupament d’activitats i projectes en grup que ens permeti la comunicació constant, tenint molt en compte que la fluïdesa oral està per davant de l’ús exacte de la llengua. Flexibilitat i varietat per afrontar els estils i capacitats d’aprenentatge dels nostres alumnes. Fomentar l’aprenentatge cooperatiu, on els nins amb més facilitat tenen la llibertat de donar suport als companys que presenten més dificultats. Provocar una educació més autònoma, on el nin no sigui tan depenent dels mestres i de les seves classes magistrals. Ús constant de nous recursos i materials per treballar dins l’aula, sobretot de les TICs (disposem al Centre, i tenim intenció de millorar la dotació) . Engrescar els nins i nines dins un esperit investigador i de recerca, donant estratègies, que sigui la base dels coneixements que van adquirint. Sent el mestre un element d’inspiració i suport constant.
MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Davant els diferents nivells curriculars que ens trobem dins l’aula, l’Equip d’Orientació, conjuntament amb la Direcció del Centre i el coordinador del Programa, realitzaran reunions mensuals per revisar la millora quant a competències lingüístiques dels alumnes amb més dificultat d’aprenentatge. A més s’establirà un pla d’actuació pels alumnes amb greus dèficits d’aprenentatge per donar una passa més en el seu benefici. Es reforçaran amb l’equip de suport (AL), tant com sigui possible, les activitats que realitzin nins i nines amb greus dificultats (aula UECCO) . COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA La Comissió de Normalització Lingüística coordina i promou les actuacions per a aconseguir els objectius marcats en el Projecte Lingüístic del Centre. És l’encarregada, amb l’equip directiu, d’actualitzar el PLC. Aquesta Comissió elabora un pla d’activitats que el centre ha de desenvolupar al llarg del curs, activitats amb la finalitat de donar a conèixer la nostra cultura (Sant Antoni, La Jaia Corema, promoció de la lectura,etc). El centre assumeix plenament l’objectiu marcat a la llei d'aconseguir que tot l'alumnat assoleixi un domini ple, tant oral com escrit, de les llengües catalana i castellana, així com augmentar les competències en Llengua Anglesa. Fer del català la llengua de l'escola és una de les finalitats del centre des dels seus orígens, tal com reflecteix el Projecte Educatiu. El català ha de constituir, a més a més, una eina a l'abast de tots: els que el tenen com a llengua familiar i els que no. Així serà possible que sigui un instrument d’integració i no de separació, de convivència i no de conflicte. Mestres que formen la Comissió de Normalització Lingüística. Víctor M. Castillo Buades Marisol Rodríguez Pérez Marian Ripoll Bonet Antonia Balaguer Covas Carmen Lozano Sans PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL NOSTRE CENTRE PER EL CURS 2019/2020 La nostra intenció era continuar o incrementar les hores de llengua anglesa al centre, això ha estat impossible degut a la manca de mestres capacitats per poder impartir assignatures no lingüístiques en llengua anglesa. Concreció d'àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement impartits en cada una de les llengües. 1r i 2n d'Educació Primària: - Impartides en Llengua Catalana: Llengua Catalana, CCSS, Educació Física, CCNN (2h), Ed. Artística (Música) i Ed. Artística (Plàstica). - Impartides en Llengua Castellana: Lengua Castellana i Matemàtiques. - Impartides en Llengua Anglesa: Anglès,, CCNN (1h). Hores a 1r i 2n d’Educació Primària: - Llengua Catalana: 12’5 h - Llengua Castellana: 7 h - Llengua Anglesa: 3 h Mestres Assignatures LL. Anglesa: Susana Camacho/Patrick Umbert 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària - Impartides en Llengua Catalana: Llengua Catalana, CCSS, Ed. Artística (Música), CCNN (1h), Ed. Artística (Plàstica),Valors i Ed. Física.. - Impartides en Llengua Castellana: Llengua Castellana i Matemàtiques. - Impartides en Llengua Anglesa: Anglès, CCNN (1h) Hores a 3è,4t, 5è i 6è d’Educació Primària: - Llengua Catalana: 12’5h - Llengua Castellana: 7h - Llengua Anglesa: 3h
Mestres: Clara Frau (Science 3r i 4t) Gabi Roca (Science 5è i 6è) Susana Camacho/Patrick Umbert (Ll. Anglesa 3r) Marisol Rodríguez (Ll. Anglesa 4t, 5è i 6è) Aclarir que en l'assignatura de Coneixement del Medi a cada unitat es desenvoluparà un projecte i un treball d'ampliació en Llengua Anglesa. Durant tot l´any escolar es realitzaran activitats seguint la metodologia AICLE , aquestes sessions seran incloses dins la Programació Anual i serviran de complement a les matèries on es duguin a terme.
ASSIGNATURA HORES LLENGUA ASSIGNATURA HORES LLENGUA Matemàtiques 4h Castellà Matemàtiques 4h Castellà Ll. Castellana 3h Castellà Ll. Castellana 3h Castellà Ll. Catalana 3h Català Ll. Catalana 3h Català CCNN 3h 1h Anglès 2h Català CCNN 3h 1h Anglès 2h Català CCSS 2h Català CCSS 2h Català Valors 1,5h Català Valors 1,5h Català Música  1h Català Música  1h Català Plàstica 1h Català Plàstica 1h Català Ed. Física 2h Català Ed. Física 2h Català Ll. Anglesa 2h Anglès Ll. Anglesa 2h Anglès ASSIGNATURA HORES LLENGUA ASSIGNATURA HORES LLENGUA Matemàtiques 4h Castellà Matemàtiques 4h Castellà Ll. Castellana 3h Castellà Ll. Castellana 3h Castellà Ll. Catalana 3h Català Ll. Catalana 3h Català CCNN 3h 1h Anglès 2h Català CCNN 2h 1h Anglès 2h Català CCSS 2h Català CCSS 2h Català Valors 1,5h Català Valors 1,5h Català Música  1h Català Música  1h Català Plàstica 1h Català Plàstica 1h Català Ed. Física 2h Català Ed. Física 2h Català Ll. Anglesa 2h Anglès Ll. Anglesa 3h Anglès ASSIGNATURA HORES LLENGUA ASSIGNATURA HORES LLENGUA Matemàtiques 4h Castellà Matemàtiques 4h Castellà Ll. Castellana 3h Castellà Ll. Castellana 3h Castellà Ll. Catalana 3h Català Ll. Catalana 3h Català CCNN 2h 1h Anglès 2h Català CCNN 2h 1h Anglès 2h Català CCSS 2h Català CCSS 2h Català Valors 1,5h Català Valors 1,5h Català Música  1h Català Música  1h Català Plàstica 1h Català Plàstica 1h Català Ed. Física 2h Català Ed. Física 2h Català Ll. Anglesa 3h Anglès Ll. Anglesa 3h Anglès PRIMER EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGON EDUCACIÓ PRIMÀRIA TERCER EDUCACIÓ PRIMÀRIA QUUART EDUCACIÓ PRIMÀRIA CINQUÈ EDUCACIÓ PRIMÀRIA SISÈ EDUCACIÓ PRIMÀRIA PROFESSOR/A TITULACIÓ FORMACIÓ ACTUAL Susana Camacho Calvente Cursos formació permanent CEP. Patrick Umber Gabriel Roca Martínez Cursos formació permanent CEP. Marisol Rodríguez Pérez Mestre de Llengua Anglesa Cursos formació permanent CEP. Clara Frau Hijosa B2 Mestre de Llengua Anglesa C1 Mestre de Llengua Anglesa B2 + EOI C1 British Council C1 Mestre de Llengua Anglesa Colegio Balmes Educación Infantil i Primaria CAT ESP