PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CC BALMES
Aviso Legal L.O.P.D Carrer Pere II, 42 Palma de Mallorca C.P. 07007 Islas Baleares España  Copyright      Colegio Balmes  Todos los derechos reservados
1. IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE. NOM: Centre d’Ensenyament Concertat Col.legi Balmes DIRECCIÓ: C/. Pere II, 42 TELÈFON I FAX: 971 242700 ADREÇA  ELECTRÒNICA: col.legibalmes@telefonica.net POBLACIÓ:  Palma de Mallorca CODI  POSTAL: 07007 CODI DEL CENTRE: 07003456 CARÀCTER: Concertat ETAPES  / CICLES: INFANTIL I PRIMÀRIA 2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I CONTEXT SOCIO-ECONÒMIC DEL CENTRE. El Col.legi Balmes és un Centre aconfessional, privat-concertat, codi 07003456, autoritzat com a centre d’ensenyament per O.M. de 29-12-56, i amb autorització definitiva per O.M. de 30-04-93. Actualment el centre disposa de dues línies d’Educació Infantil i dues d’Educació Primària, així com un aula UEECO. El Col·legi Balmes, Can Sans per la gent antiga del barri, es troba situat a la barriada de Pere Garau, malgrat l’escola sempre ha estat arrelada al barri La Soledat de la nostra ciutat, en la confluència dels carrers de Pere II i Benet Pons i Fàbregues. El Centre actual és un edifici de sis plantes que va ser comprat per un grup de mestres. És un centre còmode. A la primera planta es troben les aules d’Ed. Infantil. A la segona planta es troben les aules del 1r i 2n i 3r d’Ed. Primària, a la tercera planta les aules de 4t d’Ed. Primària, i, a la quarta planta, s’ubiquen les aules de 5è i 6è d’Ed. Primària així com les aules UECCO. A cada planta hi ha espais habilitats per nins amb mobilitat reduïda. En el Centre disposam d’aules amples, biblioteca, aules de suport, sala de reunions del Claustre i del Consell Escolar, menjador, aula de psicomotricitat, etc... El barri de La Soledat és una de les zones més problemàtiques de Palma. El barri té greus deficiències d’infraestructura, problemes de marginació i de delinqüència. Són greus problemes de tipus social que han transformat el barri en quelcom diferent, desconegut per a totes les persones que hem nascut en ell i que no comprenem les causes que han motivat aquesta transformació. Aquests problemes s’han vist augmentats amb l’arribada al barri de famílies que procedeixen de tots els indrets del món, la qual cosa, malgrat té un caire positiu, també hem de reconèixer que la integració de mons culturals diversos implica una tasca d’òsmosi enorme. Però són els temps que ens han tocat viure i els hem d’assumir com a un gran repte educatiu i social. Un alt percentatge del nostre alumnat viu al barri. Els nostres alumnes provenen de La Soledat, Poligon de Llevant, Son Gotleu, Son Coc, Pere Garau,... La ratio ha augmentat enguany. El promedi és, durant el present curs escolar 2017-2018, de 27 alumnes/aula/professor. Les famílies dels nostres alumnes pertanyen a la classe treballadora (baixa i mitja-baixa). La relació de l’escola amb les famílies és molt correcta. Els pares estan assenbentats de totes les activitats, horaris de tutories, normes de convivència, Projecte educatiu, Projecte lingüístic, etc. El Centre, a començament de curs, dóna la informació adient als pares pel que fa al desenvolupament de les tasques escolars i de tot un ventall d’activitats que el col·legi els hi ofereix. A principi de curs els professors mantenen reunions de tipus informatiu amb les famílies. Aquestes reunions es mantenen al llarg del curs (3 vegades/mínim). La participació dels pares en aquestes reunions és molt positiva. És molt bo mantenir reunions, entrevistes i entrevistes no-previstes amb les famílies. Això fa que els pares s’involucrin i participin en tots els esdeveniments que afecten a la vida escolar. La comunicació és un dels elements bàsics per a millorar la qualitat de l’ensenyament. La participació de les famílies sempre gaudirà de l’agraïment dels professors. 3. ELS TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE. Aconfessionalitat. L'escola es manifesta aconfessional per respondre als principis de respecte i pluralisme religiós de la societat que ens revolta. S'ha d'intentar donar als alumnes les informacions més objectives possibles a fi que, juntament amb la família, pugui formar els seus propis criteris. Encara que el Centre es manifesti aconfessional, s'ha de dir que, les festes populars es celebraran ja que formen part de la vida quotidiana de la societat i de la cultura popular de la majoria d’alumnes. El Centre atendrà la demanda d'educació religiosa, per part dels pares que ho sol·liciten, segons atorga la llei.
Llengua d’aprenentatge. El Centre utilitza el Català com a primera llengua tal com figura al Projecte Lingüístic, encara que si qualsevol pare o mare no l’enten, sense cap problema es xerrarà el castella ja que també és llengua vehicular del centre. Pluralisme i valors democràtics. Com a escola que som no ens hem de limitar a ensenyar coneixements, hàbits.... ens hem de preocupar per ensenyar als alumnes una sèrie de valors per aconseguir una societat més humana i justa. Sempre es triarà la línia del diàleg i la no-violència per resoldre els possibles problemes o conflictes entre els alumnes, pares i mestres. Es treballaran també altres valors, com el respecte a la natura i al medi ambient. La pluralitat ideològica s'ha de viure dins l'escola no només a dins l'àmbit religiós sinó també polític. L'escola no ha de excloure ningú per raons de la seva procedència, edat, religió, ideologia, llengua, cultura, ètnia, ni d’altres trets físics, psíquics o socials i fer de la diferència un valor enriquidor i no motiu de rebuig. L'escola  ha de transmetre els valors d'una societat democràtica (respecte als demés i a un mateix, la defensa dels drets humans, la valoració de la llibertat, la solidaritat, la cooperació, la justícia i la pau) i ha de participar en la millora d'aquesta societat. Coeducació. Entenem que la coeducació és el procés pel qual s'arriba, a través de les vivències entre nins i nines, a la plena acceptació de la pròpia sexualitat. El Centre practica una educació per a la igualtat sense discriminacions per raó de sexe. En l'elaboració del material curricular s'ha de procurar sempre la supressió d'estereotips discriminatoris. Gestió institucional. La idea d'una escola democràtica implica la necessitat d'una participació real i efectiva de tots els estaments que la composen en la seva gestió per mitjà dels representants elegits per cada un d'aquests estaments. L'actitud positiva de diàleg pares-mestres elimina les possibles tensions que poden resultar inconvenients pel progrés del nin. 4.OBJECTIUS EDUCATIUS i VALORS EDUCATIUS PRIORITARIS EN EL CENTRE. 4.1. Àmbit pedagògic. Aconseguir un desenvolupament òptim de tot l’alumnat tenint en compte les seves possibilitats reals. Respectar el principi d’educació personalitzada és a dir, exercir l'acció educadora tenint en compte les característiques individuals de cada alumne, amb un propòsit específic d'atenció complementària envers els nins i nines amb necessitats educatives especials. Construir el procés d’ensenyança aprenentatge a partir del coneixement i de les experiències prèvies de l’alumnat, amb el fi d’aconseguir nous aprenentatges funcionals i coherents amb les necessitats derivades del seu procés de maduresa. Estimular l’aprenentatge autònom per a l’adquisició d’hàbits i estratègies que li permetin a l’alumne activitats intel·lectuals, professionals i d’oci per al seu creixement personal i social. Estimular la convivència sense cap tipus de discriminació per raó de sexe, religió, cultura. origen, condició social, deficiències físiques o psíquiques. Conèixer i valorar la llengua catalana com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del nostre centre i utilitzar-la de forma correcta tant oralment com per escrit, procurant usar-la com a llengua vehicular. Desenvolupar en l’alumnat el sentit de responsabilitat a través de la participació. 4. 2. Àmbit institucional. 4. 2. 1. De projecció interior. Fomentar la participació en la tasca educativa de tots els estaments (professors, pares i alumnes) mitjançant les reunions periòdiques del Consell Escolar. Potenciar les reunions a nivell de claustre, de coordinacions i de nivell per així aconseguir la comunicació necessària entre el professorat. Dur a terme activitats culturals i educatives en col·laboració amb institucions sempre que siguin coherents amb el PEC i en puguin tenir cabuda. Col.laborar amb les institucions del barri que ens ajudin a la consecució dels objectius del centre. 4.2.3. De formació permanent del professorat. Potenciar i facilitar les activitats de formació permanent del professorat, dins el Centre i fora d'ell.
4.3. Àmbit administratiu. Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interior i exterior. 4.4. Àmbit humà i de serveis. Aconseguir la implantació, el compliment i el respecte del Reglament de Règim Intern del nostre Centre" Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre el professorat que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de tothom en el desenvolupament del PEC. 5. PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS QUE CARACTERITZEN EL CENTRE REFERITS A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA, L’ORIENTACIÓ I L’AVALUACIÓ. 5. 1. Intervenció educativa. En la intervenció educativa s'intentarà aconseguir ordre i disciplina, ja que són necessàries per la vida i el treball escolar, a partir del respecte mutu, diàleg, reflexió, col·laboració i solidaritat. La metodologia tindrà una dimensió globalitzadora que promogui una forma integradora de percebre, interpretar i relacionar la realitat. Ens basarem en els següents principis metodològics: - Des de la perspectiva epistemològica del coneixement: * No tots coneixem igual en tot moment. * Qualsevol coneixement pot ésser interpretat de diferents formes. - Des de la perspectiva psicològica: * Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat. De les seves característiques evolutives i del seu nivell de maduresa, del seu nivell de competència cognitiu i dels seus coneixements. * Assegurar aprenentatges constructius i significatius. Diagnosticant els coneixements previs i a partir d’aquí integrar continguts i estratègies per aprendre coneixements nous. * Afavorir l’autonomia. Desenvolupant els mestres un model curricular que asseguri que els alumnes realitzen un aprenentatge significatiu per ells mateixos “aprendre a aprendre. * Potenciar l’activitat. Facilitant la reflexió a l’hora de la posada en marxa, possibilitant que els alumnes arribin a fer les activitats que encara no són capaços de realitzar sols, però si amb l’ajuda adient. - Des de la perspectiva pedagògica: * Partir de l’avaluació inicial, específica i global. Tenint en compte les seves actituds i aptituds, les seves ecessitats i interessos, dels seus coneixements previs, generals i per àrees. * Analitzar els esquemes previs de coneixements. Assegurant que s’han assolit els requisits bàsics per poder seguir un nou aprenentatge, reforçant els conceptes previs. * Motivar adequadament. Creant situacions que connectin els interessos i les expectatives dels alumnes, partint de la seva pròpia experiència, propiciant un clima de comunicació, cooperació i harmonia en les relacions, despertant el gust per aprendre. * Fomentar la zona de desenvolupament potencial en l’adquisició de nous coneixements. Facilitant que l’alumne pugui desenvolupar una activitat amb l’ajuda mínima necessària, consolidant els enllaços entre els coneixements adquirits i els nous, estructurant i dosificant els nous continguts conceptuals de forma apropiada. - Des de la perspectiva sociològica: * Partir del diagnòstic inicial de les relacions socials que es donen a l’aula. * Formar grups per afavorir les relacions humanes. Facilitant la comunicació (diàleg), com a base de la comprensió, propiciant la interrelació amb els altres grups, repartint competències i responsabilitats a tots els membres, desenvolupant les capacitats d’autogestió i cooperació, afavorint l’aprenentatge cooperatiu.
5.2. L’orientació. Els principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre quan a la tasca d’orientació de l’alumnat són: L’orientació dels alumnes juntament amb la tutoria forma part de la funció docent. Al centre cada grup d’alumnes compta amb un mestre tutor i exerceix les funcions que figuren en el reglament orgànic de funcionament. En les funcions que exerceix el tutor es contempla: Orientar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. Orientar, informar i donar suport a l’alumnat en els aspectes educatius escolars i personals, per aconseguir una major motivació i participació en el seu procés d’aprenentatge i la integració i participació democràtica en la classe i l’escola. Aquesta orientació comporta la intervenció amb les famílies per tal d’informar als pares de tot allò que els afecti en relació a les activitats docents i rendiment acadèmic. El centre també compta amb el suport de l’equip d’orientació de la Conselleria, composat per una psicopedagoga i una treballadora social. Aquest equip realitza també tasques d’orientació educatives ." Les seves funcions són: 1 . Col·laborar en l'elaboració dels P.C.C. d'etapa, especialment en els aspectes de concreció individualitzada i d'adaptacions curriculars que necessiten els alumnes amb necessitats educatives especials. 2 . Assessorar i donar suport en el disseny dels mètodes i processos d'avaluació. 3 . Assistir tècnicament als professors perquè duguin a terme les seves funcions tutorials. 4 . Assessorar als professors en el tractament flexible i diferenciat de la diversitat dels alumnes. 5 . Col·laborar en la prevenció i detecció de dificultats o problemes educatius. 6 . Realitzar l'exploració psicològica i pedagògica dels alumnes que presentin necessitats especials. 7 . Promoure la cooperació entre la família i els mestres.com a principals integrants de la Comunitat Educativa. 5. 3. L’avaluació L’avaluació és un element fonamental i inseparable de la pràctica educativa, que permet recollir a cada moment la informació necessària que facilita la presa de decisions sobre el procés d’aprenentatge, de tal forma que es pugui ajustar diàriament perquè els alumnes aconsegueixin els objectius prevists en cada matèria o tema. L’avaluació ha de ésser un mitjà que constitueixi un procés continu, progressiu i sistemàtic, que ha d’atendre també les necessitats educatives especials. Si mitjançant l’avaluació del procés d’aprenentatge d’un alumne es detecta que no respon globalment als objectius programats o els supera àmpliament, el mestre tutor, conjuntament amb l’equip de mestres i el servei d’orientació educativa i psicopedagògica planifiquen les mesures adequades de reforç educatiu ordinari o específic, i si n’és els cas l’adaptació curricular més adient. L’avaluació es referirà al domini de les capacitats cognitives, motrius, afectives, socials, d’equilibri personal i de relació, i no tant sols a l’adquisició de coneixements. Es valorarà el progrés de l’alumne tenint sempre en compte el seu punt de partida (atenent les diferències individuals), i la referència seran els objectius d’àrea previstos en el projecte curricular, així com els criteris d’avaluació establerts. Per tenir en compte el progrés de l’alumne partim a l’inici de cada curs de la seva situació inicial efectuant les proves inicials especialment en les àrees instrumentals. Aquestes proves tenen un caràcter de diagnòstic i fan possible la valoració del coneixements previs, les capacitats i les actituds de l’alumnat, com objecte per adequar el procés d’ensenyança-aprenentatge a les seves possibilitats. Per coordinar l’avaluació dels alumnes es realitzaran sessions conjuntes d’avaluació amb els mestres que intervenen en un mateix grup d’alumnes. Aquestes sessions són molt positives perquè permet fer una avaluació global de l’alumne tant pel que fa al ritme d’aprenentatge com del desenvolupament de les seves capacitats. Els alumnes sabran en tot moment quin és el seu grau de consecució dels seus objectius. S’informarà als pares dels resultats de l’avaluació contínua cada trimestre i també si es precisa se tindrà una relació diària amb ells mitjançant l’agenda o bé a través de comunicats puntuals durant el curs. 6.EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT. OBJECTIUS. El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) es pot consultar com document annexat. 7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE L’estructura organitzativa del centre ve recollida en el Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) El ROF es desenvolupa en el document annexat.
8. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE Desenvolupat en el document annexat: Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 9. INDICADORS QUE HAN DE PERMETRE FER EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS GENERALS INCLOSOS EN EL PROJECTE EDUCATIU, I DELS" PROJECTES I PROGRAMES QUE EL FORMEN. El seguiment i l’avaluació del compliment dels objectius educatius generals inclosos en el PEC es durà a terme : per una part fent-ne una revisió obligatòria com a mínim cada cinc anys, segons fixa el Decret 119/2002, de 27 de setembre (reglament orgànic dels col·legis públics d’educació infantil i primària). En aquesta revisió se podran fer les modificacions oportunes per ajustar-lo a la realitat del Centre i caldrà comptar amb la participació de tota la comunitat educativa. També, d’altra part, els objectius generals del PEC estan presents i se concreten en la programació general anual de cada curs. Per tant aquests objectius es prioritzen cada any i s’avaluen en l’elaboració de la memòria de final de curs. Cal dir que la presència dels objectius generals del PEC en la resta de projectes institucionals: projecte lingüístic, reglament orgànic de funcionament, pla d’atenció a la diversitat, projecte curricular, fa que en les revisions que d’aquests se’n fa, s’avaluïn els objectius i es facin les valoracions i les propostes de millora per al normal desenvolupament de les activitatseducatives en el Centre. 10. CONDICIONS EN LES QUALS SERAN REPRESENTATS ELS ALUMNES, AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE. Els alumnes seran representats pels pares en el Consell Escolar.
Colegio Balmes Educación Infantil i Primaria CAT ESP
Copywrite Colegio Balmes
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE CC BALMES
1. IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE NOM: Centre d’Ensenyament Concertat Col.legi Balmes DIRECCIÓ: C/. Pere II, 42 TELÈFON I FAX: 971 242700 ADREÇA ELECTRÒNICA: col.legibalmes@telefonica.net POBLACIÓ: Palma de Mallorca CODI POSTAL: 07007 CODI DEL CENTRE: 07003456 CARÀCTER: Concertat ETAPES / CICLES: INFANTIL I PRIMÀRIA 2.CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I CONTEXT SOCIO-ECONÒMIC DEL CENTRE. El Col.legi Balmes és un Centre aconfessional, privat-concertat, codi 07003456, autoritzat com a centre d’ensenyament per O.M. de 29-12-56, i amb autorització definitiva per O.M. de 30-04-93. Actualment el centre disposa de dues línies d’Educació Infantil i dues d’Educació Primària, així com un aula UEECO. El Col·legi Balmes, Can Sans per la gent antiga del barri, es troba situat a la barriada de Pere Garau, malgrat l’escola sempre ha estat arrelada al barri La Soledat de la nostra ciutat, en la confluència dels carrers de Pere II i Benet Pons i Fàbregues. El Centre actual és un edifici de sis plantes que va ser comprat per un grup de mestres. És un centre còmode. A la primera planta es troben les aules d’Ed. Infantil. A la segona planta es troben les aules del 1r i 2n i 3r d’fEd. Primària, a la tercera planta les aules de 4t d’Ed. Primària, i, a la quarta planta, s’ubiquen les aules de 5è i 6è d’Ed. Primària així com les aules UECCO. A cada planta hi ha espais habilitats per nins amb mobilitat reduïda. En el Centre disposam d’aules amples, biblioteca, aules de suport, sala de reunions del Claustre i del Consell Escolar, menjador, aula de psicomotricitat, etc... El barri de La Soledat és una de les zones més problemàtiques de Palma. El barri té greus deficiències d’infraestructura, problemes de marginació i de delinqüència. Són greus problemes de tipus social que han transformat el barri en quelcom diferent, desconegut per a totes les persones que hem nascut en ell i que no comprenem les causes que han motivat aquesta transformació. Aquests problemes s’han vist augmentats amb l’arribada al barri de famílies que procedeixen de tots els indrets del món, la qual cosa, malgrat té un caire positiu, també hem de reconèixer que la integració de mons culturals diversos implica una tasca d’òsmosi enorme. Però són els temps que ens han tocat viure i els hem d’assumir com a un gran repte educatiu i social. Un alt percentatge del nostre alumnat viu al barri. Els nostres alumnes provenen de La Soledat, Poligon de Llevant, Son Gotleu, Son Coc, Pere Garau,... La ratio ha augmentat enguany. El promedi és, durant el present curs escolar 2017-2018, de 27 alumnes/aula/professor. Les famílies dels nostres alumnes pertanyen a la classe treballadora (baixa i mitja-baixa). La relació de l’escola amb les famílies és molt correcta. Els pares estan assenbentats de totes les activitats, horaris de tutories, normes de convivència, Projecte educatiu, Projecte lingüístic, etc. El Centre, a començament de curs, dóna la informació adient als pares pel que fa al desenvolupament de les tasques escolars i de tot un ventall d’activitats que el col·legi els hi ofereix. A principi de curs els professors mantenen reunions de tipus informatiu amb les famílies. Aquestes reunions es mantenen al llarg del curs (3 vegades/mínim). La participació dels pares en aquestes reunions és molt positiva. És molt bo mantenir reunions, entrevistes i entrevistes no-previstes amb les famílies. Això fa que els pares s’involucrin i participin en tots els esdeveniments que afecten a la vida escolar. La comunicació és un dels elements bàsics per a millorar la qualitat de l’ensenyament. La participació de les famílies sempre gaudirà de l’agraïment dels professors. 3.ELS TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE. Aconfessionalitat. L'escola es manifesta aconfessional per respondre als principis de respecte i pluralisme religiós de la societat que ens revolta. S'ha d'intentar donar als alumnes les informacions més objectives possibles a fi que, juntament amb la família, pugui formar els seus propis criteris. Encara que el Centre es manifesti aconfessional, s'ha de dir que, les festes populars es celebraran ja que formen part de la vida quotidiana de la societat i de la cultura popular de la majoria d’alumnes. El Centre atendrà la demanda d'educació religiosa, per part dels pares que ho sol·liciten, segons atorga la llei. Llengua d’aprenentatge. El Centre utilitza el Català com a primera llengua tal com figura al Projecte Lingüístic, encara que si qualsevol pare o mare no l’fenten, sense cap problema es xerrarà el castella ja que també és llengua vehicular del centre. Pluralisme i valors democràtics. Com a escola que som no ens hem de limitar a ensenyar coneixements, hàbits.... ens hem de preocupar per ensenyar als alumnes una sèrie de valors per aconseguir una societat més humana i justa. Sempre es triarà la línia del diàleg i la no-violència per resoldre els possibles problemes o conflictes entre els alumnes, pares i mestres. Es treballaran també altres valors, com el respecte a la natura i al medi ambient. La pluralitat ideològica s'ha de viure dins l'escola no només a dins l'àmbit religiós sinó també polític. L'escola no ha de excloure ningú per raons de la seva procedència, edat, religió, ideologia, llengua, cultura, ètnia, ni d’altres trets físics, psíquics o socials i fer de la diferència un valor enriquidor i no motiu de rebuig. L'escola ha de transmetre els valors d'una societat democràtica (respecte als demés i a un mateix, la defensa dels drets humans, la valoració de la llibertat, la solidaritat, la cooperació, la justícia i la pau) i ha de participar en la millora d'aquesta societat. Coeducació. Entenem que la coeducació és el procés pel qual s'arriba, a través de les vivències entre nins i nines, a la plena acceptació de la pròpia sexualitat. El Centre practica una educació per a la igualtat sense discriminacions per raó de sexe. En l'elaboració del material curricular s'ha de procurar sempre la supressió d'estereotips discriminatoris. Gestió institucional. La idea d'una escola democràtica implica la necessitat d'una participació real i efectiva de tots els estaments que la composen en la seva gestió per mitjà dels representants elegits per cada un d'aquests estaments. L'actitud positiva de diàleg pares-mestres elimina les possibles tensions que poden resultar inconvenients pel progrés del nin. 4.OBJECTIUS EDUCATIUS i VALORS EDUCATIUS PRIORITARIS EN EL CENTRE. 4.1. Àmbit pedagògic. Aconseguir un desenvolupament òptim de tot l’alumnat tenint en compte les seves possibilitats reals. Respectar el principi d’educació personalitzada és a dir, exercir l'acció educadora tenint en compte les característiques individuals de cada alumne, amb un propòsit específic d'atenció complementària envers els nins i nines amb necessitats educatives especials. Construir el procés d’ensenyança aprenentatge a partir del coneixement i de les experiències prèvies de l’alumnat, amb el fi d’aconseguir nous aprenentatges funcionals i coherents amb les necessitats derivades del seu procés de maduresa. Estimular l’aprenentatge autònom per a l’adquisició d’hàbits i estratègies que li permetin a l’alumne activitats intel·lectuals, professionals i d’oci per al seu creixement personal i social. Estimular la convivència sense cap tipus de discriminació per raó de sexe, religió, cultura. origen, condició social, deficiències físiques o psíquiques. Conèixer i valorar la llengua catalana com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del nostre centre i utilitzar-la de forma correcta tant oralment com per escrit, procurant usar-la com a llengua vehicular. Desenvolupar en l’alumnat el sentit de responsabilitat a través de la participació. 4.2. Àmbit institucional. 4.2.1. De projecció interior. Fomentar la participació en la tasca educativa de tots els estaments (professors, pares i alumnes) mitjançant les reunions periòdiques del Consell Escolar. Potenciar les reunions a nivell de claustre, de coordinacions i de nivell per així aconseguir la comunicació necessària entre el professorat. 4.2.2. De projecció exterior Dur a terme activitats culturals i educatives en col·laboració amb institucions sempre que siguin coherents amb el PEC i en puguin tenir cabuda. Col.laborar amb les institucions del barri que ens ajudin a la consecució dels objectius del centre. 4.2.3. De formació permanent del professorat. Potenciar i facilitar les activitats de formació permanent del professorat, dins el Centre i fora d'ell. 4.3. Àmbit administratiu. Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interior i exterior. 4.4. Àmbit humà i de serveis. Aconseguir la implantació, el compliment i el respecte del Reglament de Règim Intern del nostre Centre Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre el professorat que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de tothom en el desenvolupament del PEC.
5.PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS QUE CARACTERITZEN EL CENTRE REFERITS A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA, L’ORIENTACIÓ I L’AVALUACIÓ. 5.1. Intervenció educativa. En la intervenció educativa s'intentarà aconseguir ordre i disciplina, ja que són necessàries per la vida i el treball escolar, a partir del respecte mutu, diàleg, reflexió, col·laboració i solidaritat. La metodologia tindrà una dimensió globalitzadora que promogui una forma integradora de percebre, interpretar i relacionar la realitat. Ens basarem en els següents principis metodològics: - Des de la perspectiva epistemològica del coneixement: * No tots coneixem igual en tot moment. * Qualsevol coneixement pot ésser interpretat de diferents formes. - Des de la perspectiva psicològica: * Partir del nivell de desenvolupament de l’alumnat. De les seves característiques evolutives i del seu nivell de maduresa, del seu nivell de competència cognitiu i dels seus coneixements. * Assegurar aprenentatges constructius i significatius. Diagnosticant els coneixements previs i a partir d’aquí integrar continguts i estratègies per aprendre coneixements nous. * Afavorir l’autonomia. Desenvolupant els mestres un model curricular que asseguri que els alumnes realitzen un aprenentatge significatiu per ells mateixos aprendre a aprendre. * Potenciar l’factivitat. Facilitant la reflexió a l’hora de la posada en marxa, possibilitant que els alumnes arribin a fer les activitats que encara no són capaços de realitzar sols, però si amb l’ajuda adient. - Des de la perspectiva pedagògica: * Partir de l’avaluació inicial, específica i global. Tenint en compte les seves actituds i aptituds, les seves necessitats i interessos, dels seus coneixements previs, generals i per àrees. * Analitzar els esquemes previs de coneixements. Assegurant que s’han assolit els requisits bàsics per poder seguir un nou aprenentatge, reforçant els conceptes previs. * Motivar adequadament. Creant situacions que connectin els interessos i les expectatives dels alumnes, partint de la seva pròpia experiència, propiciant un clima de comunicació, cooperació i harmonia en les relacions, despertant el gust per aprendre. * Fomentar la zona de desenvolupament potencial en l’adquisició de nous coneixements. Facilitant que l’alumne pugui desenvolupar una activitat amb l’ajuda mínima necessària, consolidant els enllaços entre els coneixements adquirits i els nous, estructurant i dosificant els nous continguts conceptuals de forma apropiada. - Des de la perspectiva sociològica: * Partir del diagnòstic inicial de les relacions socials que es donen a l’aula. * Formar grups per afavorir les relacions humanes. Facilitant la comunicació (diàleg), com a base de la comprensió, propiciant la interrelació amb els altres grups, repartint competències i responsabilitats a tots els membres, desenvolupant les capacitats d’autogestió i cooperació, afavorint l’aprenentatge cooperatiu. 5.2. L’orientació. Els principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre quan a la tasca d’orientació de l’alumnat són: L’orientació dels alumnes juntament amb la tutoria forma part de la funció docent. Al centre cada grup d’alumnes compta amb un mestre tutor i exerceix les funcions que figuren en el reglament orgànic de funcionament. En les funcions que exerceix el tutor es contempla: Orientar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. Orientar, informar i donar suport a l’alumnat en els aspectes educatius escolars i personals, per aconseguir una major motivació i participació en el seu procés d’aprenentatge i la integració i participació democràtica en la classe i l’escola. Aquesta orientació comporta la intervenció amb les famílies per tal d’informar als pares de tot allò que els afecti en relació a les activitats docents i rendiment acadèmic. El centre també compta amb el suport de l’equip d’forientació de la Conselleria, composat per una psicopedagoga i una treballadora social. Aquest equip realitza també tasques d’orientació educatives . Les seves funcions són: 1. Col·laborar en l'elaboració dels P.C.C. d'etapa, especialment en els aspectes de concreció individualitzada i d'adaptacions curriculars que necessiten els alumnes amb necessitats educatives especials. 2. Assessorar i donar suport en el disseny dels mètodes i processos d'avaluació. 3. Assistir tècnicament als professors perquè duguin a terme les seves funcions tutorials. 4. Assessorar als professors en el tractament flexible i diferenciat de la diversitat dels alumnes. 5. Col·laborar en la prevenció i detecció de dificultats o problemes educatius. 6. Realitzar l'exploració psicològica i pedagògica dels alumnes que presentin necessitats especials. 7. Promoure la cooperació entre la família i els mestres.com a principals integrants de la Comunitat Educativa. 5.3. L’avaluació L’avaluació és un element fonamental i inseparable de la pràctica educativa, que permet recollir a cada moment la informació necessària que facilita la presa de decisions sobre el procés d’aprenentatge, de tal forma que es pugui ajustar diàriament perquè els alumnes aconsegueixin els objectius prevists en cada matèria o tema. L’avaluació ha de ésser un mitjà que constitueixi un procés continu, progressiu i sistemàtic, que ha d’atendre també les necessitats educatives especials. Si mitjançant l’avaluació del procés d’aprenentatge d’un alumne es detecta que no respon globalment als objectius programats o els supera àmpliament, el mestre tutor, conjuntament amb l’equip de mestres i el servei d’orientació educativa i psicopedagògica planifiquen les mesures adequades de reforç educatiu ordinari o específic, i si n’és els cas l’adaptació curricular més adient. L’avaluació es referirà al domini de les capacitats cognitives, motrius, afectives, socials, d’equilibri personal i de relació, i no tant sols a l’adquisició de coneixements. Es valorarà el progrés de l’alumne tenint sempre en compte el seu punt de partida (atenent les diferències individuals), i la referència seran els objectius d’àrea previstos en el projecte curricular, així com els criteris d’avaluació establerts. Per tenir en compte el progrés de l’alumne partim a l’finici de cada curs de la seva situació inicial efectuant les proves inicials especialment en les àrees instrumentals. Aquestes proves tenen un caràcter de diagnòstic i fan possible la valoració del coneixements previs, les capacitats i les actituds de l’alumnat, com objecte per adequar el procés d’ensenyança-aprenentatge a les seves possibilitats. Per coordinar l’avaluació dels alumnes es realitzaran sessions conjuntes d’avaluació amb els mestres que intervenen en un mateix grup d’alumnes. Aquestes sessions són molt positives perquè permet fer una avaluació global de l’alumne tant pel que fa al ritme d’aprenentatge com del desenvolupament de les seves capacitats. Els alumnes sabran en tot moment quin és el seu grau de consecució dels seus objectius. S’informarà als pares dels resultats de l’avaluació contínua cada trimestre i també si es precisa se tindrà una relació diària amb ells mitjançant l’agenda o bé a través de comunicats puntuals durant el curs. 6.EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT. OBJECTIUS. El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) es pot consultar com document annexat. 7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE L’estructura organitzativa del centre ve recollida en el Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) El ROF es desenvolupa en el document annexat 8. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE Desenvolupat en el document annexat: Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 9. INDICADORS QUE HAN DE PERMETRE FER EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS GENERALS INCLOSOS EN EL PROJECTE EDUCATIU, I DELS PROJECTES I PROGRAMES QUE EL FORMEN. El seguiment i l’avaluació del compliment dels objectius educatius generals inclosos en el PEC es durà a terme : per una part fent-ne una revisió obligatòria com a mínim cada cinc anys, segons fixa el Decret 119/2002, de 27 de setembre (reglament orgànic dels col·legis públics d’educació infantil i primària). En aquesta revisió se podran fer les modificacions oportunes per ajustar-lo a la realitat del Centre i caldrà comptar amb la participació de tota la comunitat educativa. També, d’altra part, els objectius generals del PEC estan presents i se concreten en la programació general anual de cada curs. Per tant aquests objectius es prioritzen cada any i s’avaluen en l’elaboració de la memòria de final de curs. Cal dir que la presència dels objectius generals del PEC en la resta de projectes institucionals: projecte lingüístic, reglament orgànic de funcionament, pla d’atenció a la diversitat, projecte curricular, fa que en les revisions que d’aquests se’n fa, s’avaluïn els objectius i es facin les valoracions i les propostes de millora per al normal desenvolupament de les activitats educatives en el Centre. 10. CONDICIONS EN LES QUALS SERAN REPRESENTATS ELS ALUMNES, AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE. Els alumnes seran representats pels pares en el Consell Escolar.
Col.legi Balmes Educació infantil i primària CAT ESP